Podmienky používania webových stránok

V súlade s ustanoveniami článku 6 III 1° francúzskeho zákona č. 2004-575 z 21. júna 2004 o digitálnej ekonomike vás informujeme, že:
– tieto webové stránky (ďalej jen „Webové stránky“) spravuje spoločnosť Spontex SAS s imaním vo výške 46 913 400 EUR, zapísaná v obchodnom registri v Nanterre pod číslom B 309 552 040, ktorej sídlo sa nachádza na adrese: 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 COLOMBES, e-mail: s-consommateurs.spontex@mapaspontex.fr; telefon: 01 49 64 22 00 (dál jen „SPONTEX“);
– riaditeľkou je Olivia Teulier, marketingová vedúca pre Francúzsko;
– hosting zabezpečuje spoločnosť OVH – 2 rue Kellermann – BP 80157 – 59053 ROUBAIX CEDEX 1; telefón: 0820 698 765;
– tieto Webové stránky vytvorila spoločnosť Extrême Sensio.

Všeobecné podmienky používania

PREAMBULA

Používatelia môžu využívať služby (ďalej vymedzené), ktoré sa im ponúkajú na Webovej stránke, za predpokladu, že budú súhlasiť s týmito podmienkami používania. Používateľ Webových stránok vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami používania, a zaväzuje sa, že ich bude dodržiavať. Používateľ uznáva, že má k dispozícii prostriedky potrebné na zabezpečenie prístupu na tieto Webové stránky.

PREDMET

Predmetom týchto informácií je stanoviť podmienky používania Webových stránok, ktoré sú prístupné z adresy http://www.spontex.sk cz a sú doplnené Politikou dôvery, Chartou a prípadne Podmienkami akcie „Zbieranie bodov“. Webové stránky ponúkajú bezplatné služby týkajúce sa upratovania domácnosti. Každý používateľ má právo navštíviť Webové stránky. Používanie interaktívnych služieb je vyhradené používateľom, ktorí si na našich Webových stránkach otvorili účet (ďalej len „Účet“).

OTVORENIE ÚČTU

Na to, aby si používateľ otvoril Účet a stal sa členom (ďalej len „Člen“), musí oznámiť svoju e-mailovú adresu. Takisto si musí zvoliť heslo a ID, ktoré sa po otvorení Účtu bude zobrazovať v pravom stĺpci Webových stránok.

Každý člen sa zaväzuje, že ním poskytnuté informácie sú pravdivé, presné a úplné a že zodpovedajú jeho totožnosti. Tieto informácie bude pravidelne aktualizovať.

V prípade straty ID a/alebo hesla môže Člen informovať spoločnosť Spontex e-mailom, aby mu tieto informácie boli znovu zaslané e-mailom.

Rodičia, ktorí dávajú svojim deťom súhlas s tým, aby sa zaregistrovali na tieto Webové stránky a mali prístup k bezplatným službám, majú ako ich zákonní zástupcovia povinnosť kontrolovať, ako deti používajú Webové stránky a jednotlivé služby a/alebo obsah, ktorý je k dispozícii. V dôsledku toho nesú rodičia alebo zákonní zástupcovia i) zodpovednosť za dodržiavanie všetkých ustanovení uvedených v týchto podmienkach a ii) uznávajú, že vzhľadom na prístupnosť Webových stránok musia sledovať používanie Webových stránok zo strany dieťaťa, za ktoré nesú zodpovednosť. Odporúčame rodičom alebo zákonným zástupcom, aby si pozorne prečítali tieto pokyny týkajúce sa ochrany detí na internete: http://www.pointdecontact.net/protectiondelenfance.html.

Každý Člen sa zaväzuje, že svoje heslo nikomu neprezradí. Spoločnosť Spontex nenesie zodpovednosť v prípade, keď používateľ prezradí svoje heslo alebo bude inak nedbalý.

Každý Člen môže kedykoľvek deaktivovať svoj Účet. Účet bude okamžite deaktivovaný.

OPIS SLUŽIEB

Služby poskytované používateľom na Webových stránkach sú bezplatné (ďalej len „Služby“). Používateľovi umožňujú:
–       získať informácie o sortimente spoločnosti Spontex, novinkách a akciách v obchode;
–       navštíviť blog Zoé, ktorá s humorom rozpráva príbehy z domácnosti;
–       prezerať si fotografie a urobiť kvíz ježka Spontex;
–       prečítať si newsletter Spontex.

Členovia, ktorí si otvorili Účet na Webových stránkach, majú takisto možnosť nechať si posielať e-maily s aktualitami, tipmi pre domácnosť, akciami a novinkami značky Spontex, ak sa registrujú v rubrike „Newsletter“.

Služby sú určené na osobné použitie. Akékoľvek použitie na obchodné účely je zakázané.

PRÍSPEVKY ČLENOV

Obsah príspevkov

Každý Člen má možnosť zverejniť fotografie, názory, komentáre a tipy (ďalej len „Príspevky“) vo všetkých nových interaktívnych rubrikách, ktoré by sa ponúkali na Webových stránkach. Člen sa zaväzuje, že v rámci týchto príspevkov bude dodržiavať pravidlá uvedené ďalej v článku „Správanie členov“ a všeobecne tiež Chartu Spontex.

Členovia musia starostlivo vyberať Príspevky, ktoré sa rozhodnú zverejniť na Webových stránkach s tým, že budú sprístupnené ďalším používateľom.

Člen môže zaslať Príspevok jedine vtedy, keď je majiteľom alebo vlastníkom potrebných práv a/alebo povolení týkajúcich sa autorských alebo iných duševných práv k Príspevku a súčastiam Príspevku (citácie, fotografie alebo iné).

Z tohoto titulu je Člen úplne zodpovedný za obsah Príspevkov, ktoré zverejňuje.

Člen sa zaväzuje, že nebude zasielať Príspevky obsahujúce:
– e-mailové adresy, URL, telefónne čísla, poštové adresy ani iné informácie (priezvisko,
meno…), ktoré by umožnili identifikovať Člena alebo akúkoľvek inú osobu;
– kritické komentáre týkajúce sa iných Členov alebo Príspevkov;
– obsah, ktorý by bol v rozpore s týmito podmienkami.

Všetky Príspevky si správcovia môžu prečítať po tom, ako budú zverejnené na Webových stránkach. Spoločnosť Spontex si vyhradzuje právo na to, aby z Webových stránok odstránila všetky Príspevky, ktoré by porušovali ustanovenia Charty, podmienok používania a/alebo by poškodzovali značku Spontex.

Všetky požiadavky týkajúce sa Príspevkov zverejnených na Webových stránkach bez povolenia autora sa musia zaslať na túto adresu: s-consommateurs.spontex@mapaspontex.fr. Tieto požiadavky budú vybavené čo najrýchlejšie.

Povolenie na používanie

Zaslaním Príspevku na Webové články každý Člen:
– výslovne povoľuje spoločnosti Spontex, aby zadarmo použila jeho Príspevok na Webových stránkach a verejne reprodukovala jeho Príspevok v rámci interných akcií spoločnosti Spontex;
– povoľuje spoločnosti Spontex, aby používala, menila, rušila, pridávala, zverejňovala, reprodukovala a šírila Príspevok/Príspevky, ktoré zhromažďuje, odovzdáva alebo publikuje na Webových stránkach na účely jeho/ich čiastočného alebo úplného sprístupnenia používateľom Webových stránok, a to akoukoľvek formou alebo spôsobom šírenia Príspevkov na Webových stránkach;
– uznáva a výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť Spontex môže meniť a prispôsobovať Príspevky, krátiť ich, zväčšovať, upravovať, meniť farby, pridávať k nim akékoľvek komentáre, titulky, zvuky atď., a to najmä na účely ich zverejnenia na sieti a použitia Príspevkov na Webových stránkach, prípadne v papierovej podobe v rámci internej komunikácie.

Toto povolenie sa poskytuje zadarmo a pre celý svet na celý čas, kým bude Príspevok zverejnený na Webových stránkach.

SPRÁVANIE ČLENOV

Každý Člen musí používať internet zodpovedným spôsobom s ohľadom na práva ostatných používateľov Webových stránok.

Každý Člen sa zaväzuje, že bude dodržiavať Chartu a nebude zverejňovať Príspevky obsahujúce:
– prvky poškodzujúce práva tretích osôb, a to najmä na základe duševných práv, práv k obrazovým materiálom a súkromných práv;
– urážky alebo nadávky týkajúce sa rasy, viery, absencie viery, etnického pôvodu, pohlavia alebo sexuálnej orientácie;
– urážky, narážky, závažné nepodložené alebo nepresné tvrdenia týkajúce sa osôb alebo organizácií;
– reklamné alebo obchodné správy bez písomného súhlasu zo strany spoločnosti Spontex;
– obscénne alebo pornografické prvky, obťažovanie;
– prvky, ktoré sú všeobecne v rozpore s dobrými mravmi;
– ohováranie;
– zverejnenie osobných údajov, ako je adresa alebo telefónne číslo;
– vírusy alebo akékoľvek programy, ktoré by mohli poškodiť Webové stránky, používateľa Webových stránok alebo ich majetok;
– hypertextové odkazy, za ktoré by mohla niesť zodpovednosť spoločnosť Spontex;
– fotografie, na ktorých by boli vidieť značky alebo osoby, ktoré by so zverejnením nedali vopred súhlas;
– správy, ktoré nesúvisia s obsahom Webových stránok.

SPRÁVCOVIA

Všetky Príspevky šírené v rámci poskytovaných Služieb sa kontrolujú, čo znamená, že správca Webových stránok ich overuje až po ich zverejnení. Úlohou správcov je dohliadať na to, aby Členovia dodržiavali Chartu, a zamedziť uverejňovaniu Príspevkov, ktoré by mohli poškodiť osoby alebo narušovať komunikáciu.

Spontex si vyhradzuje právo bez upozornenia odobrať z Webových stránok všetky Príspevky, ktoré by boli v rozpore s týmito podmienkami a/alebo by poškodzovali práva tretích osôb alebo spoločnosti Spontex.

Každý používateľ môže spoločnosti Spontex nahlásiť zverejnenie Príspevkov v rozpore s týmito pravidlami, a to na tejto adrese: s-consommateurs.spontex@mapaspontex.fr

ODKAZY

Spoločnosť Spontex si vyhradzuje právo zverejniť na Webových stránkach odkazy, ktoré by viedli inam než na Webové stránky. Používatelia sú informovaní o tom, že webové stránky, na ktoré sa môžu dostať prostredníctvom týchto odkazov, nepatria spoločnosti Spontex. Spontex nenesie zodpovednosť za informácie poskytnuté na týchto stránkach na účel aktivácie odkazu. Uverejnenie odkazu na tieto webové stránky bez výslovného predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Spontex je zakázané. Editor Webových stránok nenesie zodpovednosť za situáciu, keď sa používatelia dostanú prostredníctvom odkazov uvedených na Webových stránkach k iným zdrojom na internete.

ZODPOVEDNOSŤ

Zodpovednosť editora

Spoločnosť Spontex robí všetko pre to, aby používateľom poskytla informácie a/alebo nástroje, ktoré sú tu k dispozícii, nenesie však zodpovednosť za omyly, absenciu informácií a/alebo prítomnosť vírusov. Informácie poskytnuté spoločnosťou Spontex nezbavujú používateľa povinnosti vykonávať ďalšiu analýzu. Spoločnosť Spontex nezaručuje presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií šírených na Webových stránkach. V dôsledku toho používateľ vyhlasuje, že tieto informácie používa na vlastnú zodpovednosť.

Spoločnosť Spontex navyše nenesie zodpovednosť za:
– kvalitu služby, ktorá je poskytovaná v takom stave, v akom je k dispozícii;
– narušenie používania Webových stránok;
– nemožnosť používať Webové stránky;
– narušenie bezpečnosti, ktoré by mohlo poškodiť výpočtové zariadenia používateľov a ich dáta;
– Príspevky zaslané Členmi a poškodenie práv používateľov všeobecne.

Zodpovednosť používateľa

Používateľ sa zaväzuje, že bude používať služby poskytované na Webových stránkach a informácie, ku ktorým by mohol mať prístup, výhradne na osobné účely a v súlade s dobrými mravmi a s ohľadom na práva tretích osôb.

Používateľ vyhlasuje, že preveril konfiguráciu, ktorú používa, a že táto konfigurácia neobsahuje vírusy a je funkčná. Používateľ sa zaväzuje, že nebude narušovať ostatných používateľov Webových stránok a nebude sa snažiť o prístup k tým častiam Webových stránok, na ktoré nemá právo. Používateľ sa zaväzuje, že neurobí nič, čo by ohrozilo výpočtovú bezpečnosť spoločnosti Spontex alebo ďalších používateľov. Používateľ sa zaväzuje, že nebude narušovať normálny chod Webových stránok. Používateľ sa zaväzuje, že nebude vyvíjať žiadnu aktivitu z obchodných, politických a reklamných dôvodov. Nebude ani zasielať nevyžiadanú elektronickú poštu. Používateľ sa zaväzuje, že nebude zhromažďovať, používať ani inak spracovávať osobné údaje ostatných používateľov. Používateľ sa zaväzuje, že odškodní spoločnosť Spontex v prípade žaloby, sťažností, súdneho stíhania alebo odsúdenia tejto spoločnosti, ku ktorému by došlo v prípade, že by používateľ nedodržal podmienky používania.

Spontex nekontroluje presnosť informácií ani obsah Príspevkov zaslaných členmi. Spoločnosť Spontex nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť a neposkytuje žiadnu priamu ani nepriamu záruku za Príspevky zaslané Členmi.
Ak by však Člen šíril Príspevky v rozpore s týmito podmienkami používania a Chartou, potom si spoločnosť Spontex vyhradzuje právo ich bez akéhokoľvek upozornenia odstrániť ihneď po tom, ako ich správcovia odhalia. Spoločnosti Spontex tým nezaniká prípadné právo na náhradu škody.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Ak sa neuvádza inak a s výnimkou Príspevkov zaslaných Členmi, patria spoločnosti Spontex všetky práva duševného vlastníctva k dokumentom a všetkým údajom obsiahnutým na týchto Webových stránkach, ako aj ku všetkým prvkom Webových stránok (obrázky, ilustrácie, zvuk, text, grafické prvky atď.) vrátane softvéru, databázy a newsletterov. Na základe týchto podmienok nedochádza k postúpeniu duševných práv k prvkom patriacim spoločnosti Spontex na používateľa. Každá čiastočná alebo úplná reprodukcia Webových stránok akoukoľvek spoločnosťou bez predchádzajúceho výslovného súhlasu zo strany spoločnosti Spontex je zakázaná a trestá sa na základe článkov L.335-2 a nasledujúcich článkov zákona o duševnom vlastníctve. To isté platí aj pre databázy uvedené na týchto Webových stránkach, ktoré sú chránené na základe ustanovení zákona z 1. júla 1998 o vykonávaní zákona o duševnom vlastníctve v rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz.

Značky Spontex a jej partnerov, ako aj logá uvedené na Webových stránkach sú chránené známky (či už poloobrazové, alebo nie). Každé použitie týchto známok a/alebo log na Webových stránkach bez výslovného súhlasu spoločnosti Spontex a prípadne i partnerov je teda zakázané na základe článku L.713-2 zákona o duševnom vlastníctve.

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A SLOBODY

V súlade so zákonom o informačných technológiách, informačných systémoch a slobodách zo 6. januára 1978 má každý člen právo na prístup, opravu, vymazanie alebo podanie námietky ku všetkým informáciám, ktoré poskytuje pri zápise alebo neskôr. Tieto práva sa môžu vykonávať v súlade s ustanoveniami uvedenými vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Spontex zhromažďuje a spracováva osobné údaje Členov v rámci používania Webových stránok a Služieb. Ustanovenia týkajúce sa spracovania týchto údajov sa uvádzajú vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov Webových stránok, ktoré by si mali Členovia pozorne prečítať. Osobné údaje, ktoré spoločnosť Spontex zhromažďuje, sa spracovávajú, zaznamenávajú a uchovávajú v súlade s ustanoveniami zákona o informačných technológiách, informačných systémoch a slobodách.

PLATNOSŤ – DĹŽKA TRVANIA

Tieto podmienky používania nadobúdajú platnosť v deň ich zverejnenia a sú vymáhateľné po celý čas používania Webových stránok zo strany používateľa, a to až do chvíle, keď budú nahradené novými podmienkami. Spontex si vyhradzuje právo zmeniť úplne alebo čiastočne podmienky používania Webových stránok, aby ich prispôsobil prevádzkovým zmenám a/alebo legislatívnym zmenám. Používateľ sa môže kedykoľvek vzdať používania Služieb a Webových stránok, nesie však zodpovednosť za ich ďalšie používanie.

ZÁKONY A SÚDNA PRÁVOMOC

Tieto podmienky používania sa riadia francúzskymi zákonmi. To platí tak pre hmotné pravidlá, ako aj pre pravidlá týkajúce sa formy. Všetky spory vyplývajúce z vykonávania týchto podmienok patria do právomoci francúzskych súdov.