VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
(Webové stránky www.Spontex.sk)

Predmetom tohto vyhlásenia o ochrane údajov je kompletne a transparentne vás informovať o tom, ako Spontex používa vaše údaje. Prečítajte si teda tieto ustanovenia. Výrazy začínajúce veľkým písmenom sú definované vo Všeobecných podmienkach používania webových stránok.

Zhromaždené údaje

Prístup k Službám poskytovaným spoločnosťou Spontex na Webových stránkach a ich riadenie vyžadujú správu informácií o vašom Účte.
Spontex zhromažďuje a spracováva osobné informácie, ktoré poskytujete, keď:
• otvoríte si Členský účet (ID, e-mailová adresa, heslo), aby ste mali prístup k rôznym Službám ponúkaným na Webových stránkach a mohli ste ich používať;
• kontaktujete Zákaznícke oddelenie, aby ste získali informácie alebo podali žiadosť (meno, priezvisko, e-mailová adresa, mesto, telefónne číslo, PSČ);
• prihlásite sa k odberu newslettera Spontex (pohlavie, meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa).

Keď si prezeráte Webové stránky, vaše používateľské údaje (najmä IP adresa alebo login) sa zhromažďujú prostredníctvom cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte našu špeciálnu stránku, kde informujeme o Cookies: tu.

Údaje, ktoré zhromažďujeme na Webových stránkach, sa zhromažďujú a spracovávajú v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Použitie vašich údajov

Osobné údaje zhromaždené na Webových stránkach spracováva výhradne spoločnosť Spontex (a jej dodávatelia konajúci v jej mene) a jej autorizovaní partneri, aby sme:
• vás zaregistrovali na účel prístupu k Službám ponúkaným na Webových stránkach, najmä na účel zasielania newslettera a šírenia tipov alebo fotografií domácností;
• spracovali vaše požiadavky alebo sťažnosti v rámci Zákazníckeho oddelenia;
• vám zasielali všeobecné a/alebo obchodné informácie spoločnosti Spontex alebo jej partnerov, ak ste k tomu dali vopred súhlas;
• vykonali štatistické štúdie;
• sa riadili platnými právnymi predpismi.

Osobné údaje, ktoré spoločnosť Spontex zhromažďuje, sa spracovávajú, zaznamenávajú a uchovávajú po dobu nevyhnutnú na poskytovanie Služieb zodpovedajúcich vyššie opísaným účelom. Vaše údaje sa neprenášajú mimo Európskej únie.

Ochrana vašich údajov

Spontex prijme všetky potrebné opatrenia na ochranu súkromia a bezpečnosti vašich spracovávaných osobných údajov a zabezpečí, aby tieto údaje neboli prekrútené, poškodené, zničené ani prístupné tretím osobám.

Všetky osobné informácie, ktoré nám poskytujete, budú uchované na zabezpečených serveroch, ktoré patria nám alebo našim technickým partnerom.

Účelom hesla, vďaka ktorému sa môžete pripojiť k Členskému účtu a používať niektoré naše Služby, je chrániť vaše osobné údaje. Heslo nesmiete nikomu oznamovať. Nikdy nikomu nehovorte svoje heslo.

Sprístupnenie údajov

Uvedené osobné údaje sú určené pre spoločnosť Spontex. Bez vášho predchádzajúceho súhlasu nesmie Spontex sprístupniť vaše osobné údaje tretím osobám.

Na spresnenie uvádzame, že na dodávku Služieb môže Spontex prípadne využiť služby technického poskytovateľa. Tento poskytovateľ, konajúci v mene spoločnosti Spontex, bude musieť zachovať dôvernosť vašich osobných údajov a nebude mať právo použiť vaše údaje na vlastné účely.

Spoločnosť Spontex môže byť výnimočne na základe právnych predpisov požiadaná správnymi alebo súdnymi orgánmi o zverejnenie vašich údajov.

Vaše práva

Spoločnosť Spontex zhromažďuje a spracováva vaše údaje ako správca údajov. Podľa pozmeneného zákona č. 78 17 zo 6. januára 1978 o informačných technológiách, informačných systémoch a slobodách máte právo na prístup, opravu a podanie námietky vo veci svojich osobných údajov, ktorých spracovanie bolo vopred nahlásené francúzskej Národnej komisii pre informačné technológie a slobody.

Tieto práva sa môžu vykonávať buď priamo zmenou vášho Účtu, alebo tým, že kontaktujete Spontex na adrese 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 COLOMBES či e-mailom na adrese 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 COLOMBES či e-mailem na adrese s-consommateurs.spontex@mapaspontex.fr.
Takisto môžete neskôr požiadať o zrušenie zasielania obchodných e-mailov spoločnosti Spontex tak, že kliknete na odkaz na odhlásenie, ktorý sa nachádza v spodnej časti týchto e-mailov.